Pages

02 December 2012

Peratusan = Riba?

Umum mengetahui bahawa faedah (interest) di institusi kewangan konvensional dikira berdasarkan peratusan tertentu daripada jumlah pokok yang dipinjam. Berdasarkan amalan di institusi kewangan konvensional, nilai peratusan yang digunakan adalah berpandukan BLR (based lending rate) yang ditentukan oleh Bank Negara. Peratusan inilah yang dikira sebagai riba kerana peratusan ini adalah bayaran tambahan yang dikenakan sebagai ganti kepada tangguhan masa yang diberikan oleh pemiutang. 

Contohnya, Adrew meminjam RM100,000 daripada Bank A yang akan dibayar balik secara ansuran selama 10 tahun. Pada ketika pinjaman dibuat, kadar BLR adalah 7%. Jadi jumlah yang perlu dibayar balik oleh Adrew secara kasarnya ialah RM100,000 + (RM100,000 x 7% x 10) = RM170,000. Melalui pengiraan ini, jumlah RM70,000 adalah riba.

Disebabkan oleh amalan institusi kewangan konvensional ini, rata-rata masyarakat menganggap peratusan sebagai sinonim atau seerti dengan faedah (interest) dari segi kesan dan hukumnya. Justeru apabila mereka ingin mendapatkan khidmat pembiayaan daripada institusi kewangan Islam, mereka merasakan yang institusi kewangan Islam juga mengenakan faedah (interest) kerana institusi kewangan Islam juga menggunakan peratusan tertentu dalam menentukan jumlah yang perlu dibayar balik oleh mereka yang mengambil produk pembiayaan.

Sebenarnya pemahaman yang sebegini sebenarnya adalah tidak benar. Dalam post-post yang lepas, kita telah melihat bagaimana riba boleh berlaku dalam transaksi hutang dan jual beli. Jadi pemahaman tentang jenis-jenis riba tersebut harus kita padankan dengan produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam.

Harus kita fahami bahawa setiap produk pembiayaan yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam adalah berdasarkan urusan jual-beli dan bukannya hutang-piutang. Maka dengan sebab itu, meskipun institusi kewangan Islam menggunakan peratusan tertentu dalam pengiraan jumlah pembiayaan yang perlu dibayar balik oleh pelanggan, peratusan tersebut tidak dikira sebagai riba.

Mungkin perlu saya ulang secara ringkas di sini bahawa dalam urusan jual-beli, riba boleh berlaku apabila terdapat perbezaan kuantiti atau tangguhan masa penyerahan dalam jual-beli barangan ribawi yang sama jenis. Selain itu, riba juga berlaku apabila terdapat tangguhan masa penyerahan dalam jual beli barangan ribawi yang sama kategori. [Untuk maklumat lanjut sila lihat post: Riba (Bahagian 2: Jenis-jenis Riba)]. 

Walaubagaimanapun, pada kebiasaannya, produk pembiayaan runcit yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam tidak melibatkan jual-beli barangan ribawi yang sama kategori atau sama jenis. Urusan jual beli dalam produk pembiayaan Islam runcit pada umumnya melibatkan jual-beli komodoti atau hartanah dengan menggunakan duit. Oleh itu, kedua-dua bentuk riba yang kita sebutkan di atas tidak berlaku.

Contohnya, bagi produk pembiayaan peribadi, antara konsep yang biasa digunakan oleh institusi kewangan Islam di Malaysia adalah Bai' Al-Inah yang melibatkan penjualan barangan secara bayaran tangguh dan kemudian diikuti dengan pembelian semula barangan yang sama secara tunai pada harga yang lebih murah daripada jualan secara bayaran tangguh. Persoalannya, di manakah penggunaan peratusan yang telah kita bincangkan daripada awal tadi. Sebagaimana BLR, institusi kewangan Islam mempunyai based financing rate (BFR) sebagai panduan dalam pengiraan produk pembiayaan yang ditawarkannya. BFR inilah peratusan yang kita sebut-sebutkan daripada awal tadi.

Dalam produk Bai' Al- Inah umpamanya, BFR digunakan untuk mengira jumlah harga yang perlu dibayar oleh pelanggan ketika membeli komodoti atau hartanah daripada bank secara tangguh. Misalnya pelanggan ingin mendapatkan pembiayaan peribadi sejumlah RM100,000.00 untuk dibayar balik dlm tempoh 10 tahun dan kadar BFR adalah 7%. Bank akan menjual barangan kepada pelanggan dengan harga RM100,000 + (RM100.000 x 7% x 10) = RM170,000. Manakala pelanggan akan kemudiannya menjual kepada bank barangan yang sama pada harga RM100,000 tunai. Daripada penjualan tunai inilah pelanggan mendapat RM100,000 yang dia inginkan sebagai pinjaman peribadi.

Persoalan seterusnya ialah jika harga yang perlu dibayar dalam pembiayaan Islam itu sama atau kadang-kala lebih mahal daripada pinjaman bank konvensional, apakah bezanya antara kedua-dua produk ini dan apa yang menjadikan pembiayaan Islam itu patuh Shariah. Jawapannya ialah pembiayaan Islam tidak melibatkan riba kerana terdapat transaksi jual-beli dan bukan semata-mata pinjaman dan bunga. Maka dengan sebab itu, kita tidak boleh samakan peratusan dengan riba sebaliknya kita harus melihat bagaimana peratusan tersebut diguna-pakai.

Malangnya mereka yang tidak memahami perbezaan ini sering mengutuk produk-produk institusi kewangan Islam tanpa ilmu. Ramai orang yang suka menyalahkan tanpa melihat kejahilan mereka sendiri.No comments: